Vahingonkorvausoikeus

Monesta toiminnasta aiheutuu jollekin toiselle vahinkoa. Vahingonkorvaus on keino, jolla vahinkoa kärsinyt pyritään saattamaan siihen taloudelliseen asemaan, missä hän olisi, mikäli vahinkoa ei olisi tapahtunut. Vahingonkorvausvelvollinen on pääsääntöisesti se, joka tahallisesti tai tuottamuksella on aiheuttanut toiselle vahinkoa.

Joskus vahinkoa aiheutuu, jollei joku toimi, vaikka pitäisi. Vahingonkorvausoikeus määrittelee sen, onko jollain oikeus vaatia toiselta korvausta vahingosta. Erityyppiset vahingot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ihmiselle aiheutuvia vahinkoja kutsutaan henkilövahingoiksi. Henkilövahinkoja ovat esimerkiksi ruumiinvamma, sairaus tai psyykkiset häiriöt. Irtaimille esineille taikka kiinteistölle aiheutuva vahinkoja kutsutaan esinevahingoiksi. Esinevahinko on esineen vaurioituminen tai kokonaan tuhoutuminen. Henkilö ja esinevahinkojen lisäksi kolmas kategoria on varallisuusvahingot, joilla tarkoitetaan taloudelliset vahinkoa.

Jotta voidaan selvittää onko jollakin korvausvelvollisuus aiheutuneesta vahingosta, pitää selvittää mikä on vahingon kärsijän ja aiheuttajan välinen suhde. Sopimuskumppaneiden väliseen vastuusta ei ole yleisesti ottaen säädetty mitään lakia. Jossain erityislaeissa on säädöksiä sopimuskumppanien välisestä vahingonkorvausvastuusta, mutta yleensä sopimuskumppanien väliseen suhteeseen sovelletaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita.

Silloin, jos vahingon kärsijä ja aiheuttaja eivät ole sopimussuhteessa keskenään, osapuolten väliseen vastuut määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan, joskin tätäkin vastuuta täydentävät yleiset vahingonkorvausoikeudelliset periaatteet.

Joka tapauksessa korvausta vaatiessaan vahingonkärsijän on kyettävä osoittamaan ensinnäkin vahingon syntyminen ja syy-yhteys teon ja vahingon välillä. Tämän lisäksi on korvauksen vaatijan näytettävä vahingonkorvauslain säätelemässä vastuussa tuottamus vahingonaiheuttajan toiminnassa. Näiden seikkojen osoittaminen esimerkiksi oikeudenkäynnissä siten, että vaadittu vahingonkorvaus voidaan tuomita, edellyttää lähes aina asianajajan käyttämistä. Selvitämme puolestasi oikeudellisen asemasi ja mahdollisuudet korvauksen saamiseen sekä korvauksen määrän.

Selvitämme myös oikeutesi vakuutuksesi oikeusturvaehdon perusteella mahdollisesti käytettävissä olevaan oikeusturvaan.